Tellimise info

Tarbija õigused ja kohustused

 Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:

 • nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;
 • saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
 • saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
 • saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;
 • nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
 • taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

Nende õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte. Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Kui oled kasutanud kaupa või teenust mittesihipäraselt, kuna kaupleja või teenusepakkuja pole Sulle andnud kauba või teenuse kohta tõest või üldse mingisugust teavet, peab müüja Sulle tekkinud kahju hüvitama. Kui kaubal ilmneb vaatamata selle õigele kasutamisele ja hooldusele puudus või ostetud teenusega on probleeme, siis pöördu lahenduse leidmiseks viivitamatult kaupleja või teenusepakkuja poole.

Et probleeme oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostudokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

 Ära unusta, et lisaks õigustele on Sul tarbijana ka kohustused.

 • Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest.
 • Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamisele.
 • Tarbijana on Sul kohustus toodet õigesti kasutada ja hooldada.

Tarbija vastutus

 • Tarbija vastutus tekib juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses ja omadustes veendumiseks.
 • Tarbija  peab käsitsema ja uurima kaupa üksnes nii, nagu tal lubatakse seda teha tavapoes.
 • Kui tarbija on kaupa kasutanud rohkem kui vajalik sellega tutvumiseks, võib kaupleja nõuda tarbijalt asja väärtuse vähenemise hüvitamist.

Puudusega toote tagastamine ja kaebuse esitamine

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.

Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument ja pöördu viivitamatult kaupleja poole. Tee seda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.. Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita pretensioon kirjalikult.  info@activewearbaltic.ee

Kaebuse võid esitada vabas vormis, kuid kindlasti märgi kaebusesse oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaubal esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus.

Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada.

Puudusega kauba korral on Sul õigus nõuda kauplejalt esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga. See, kumb variant on sobivam, lepitakse poolte vahel kokku, kuid reeglina valib kaupleja ise, kas ta asendab tootmisveaga kauba uue kaubaga või siis parandab selle.

Võid nõuda kauplejalt näiteks ostuhinna alandamist või lepingu lõpetada ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või

kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või

müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või

Sulle tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

 Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või oled Sina selle põhjustanud, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.

Kaupleja peab Sinu kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.

Kui kaupleja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või Sa pole müüja pakutud lahendusega nõus, võid esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Kui juhtum ei saa ka siis lahendust, saad esitada kaupleja või teenusepakkuja kohta kaebuse tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjonile.

Komisjon saab hakata vaidlust lahendama, kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 või enam eurot.

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu  tasub müüja.

 

Postikulude tagastamine

 • Ettevõtja eeldab, et tarbija kasutab kauba tagastamiseks sama või odavamat viisi kui kauba kättesaamiseks.
 • Kui tarbija kasutab lepingust taganemise õigust, siis tuleb koos kauba hinnaga tagastada tarbijale kauba kättesaamiseks makstud postikulu.
 • Kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Tagastamisõigus

 • Taganemisõigus on 14 päeva kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest.
 • Ettevõtja peab tarbijale tagastama raha kauba ja kättetoimetamise kulude ulatuses 14 päeva jooksul taganemisteate saamisest.
 • Tarbija peab kauba tagastama 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.
 • Ettevõtja võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tarbija on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.
 • Lepingust taganemiseks on vajalik taganemisavalduse esitamine, üksnes kauba tagastamine ei ole piisav.
 • Lepingust taganemist tõendab tarbija.

Taganemisõigust ei kohaldata

 • Sellistele lepingutele, millest ei saa taganeda tervisekaitse või hügeenilistel põhjustel, kui pakend on avatud. (joogipudelid, pesu, joogamatt, sokid)
 • Perioodiliselt ilmuvatele väljaannetele ja trükistele. (ajakirjad)

Taganemise näidisjuhend                                                     

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhend

 

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.”;

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid Active Wear Baltic OÜ, Tartu Aruküla tee 38, postiindeks 51013, info@activewearbaltic.ee oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt elektrooniliselt,posti või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel info@activewearbaltic.ee . Kui kasutate seda võimalust, saadame Teile kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

 

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

 

Taganemise avalduse tüüpvorm

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm.

(täitke ja tagastage käesolev vorm ainult juhul kui soovite lepingust taganeda)

 • Kellele: Active Wear Baltic OÜ, Tartu Aruküla tee 38, postiindeks 51013, activewearbaltic@gmail.com
 • Käesolevaga taganen lepingust (arve nr): , mille esemeks on järgmine asi:
 • Tellimuse esitamise kuupäev: , asja kättesaamise kuupäev:
 • Tarbija nimi:
 • Tarbija aadress:
 • Kuupäev:
 • Oleme tänulikud, kui lisate taganemise põhjuse (põhjendamine ei ole nõutud):

 

Isikuandmed

Tarbija isikuandmeid kasutatakse eesmärgil:

 • personaalse allahindluse tegemiseks
 • pretensioonide/kaebuste korral tarbijaga tehtud tehingu tuvastamiseks
 • tarbija soovikorral uudiskirjade saatmiseks
 • kauba kättetoimetamiseks

Tarbija isikuandmetele on juurdepääs:

 • Active Wear Baltic OÜ töötajatel
 • IT alast tuge pakkuval ettevõttel Art Media Agency OÜ
 • Erply nimelise lao ja raamatupidamis programmi haldajal
 • Omniva ja Itella või mõne muu logistika firma töötajal

Tarbijalt kogutavad andmed:

 • Ees ja perekonna nimi
 • E-maili aadress
 • Telefoni number
 • Posti aadress

 

Kaubitsemise piirkond

 • Active Wear Baltic OÜ kauplemise piirkonnaks on Baltikum ja Venemaa.
 • Väljaspool Baltikumi palume pöörduda enda soovidega kohaliku Lorna Jane edasimüüja poole. Juhul kui antud riigis edasimüüja puudub, siis palume meiega ühendust võtta e-maili teel info@activewearbaltic.ee

 

Hooldusteenus

 • Lepingu esemetel hooldusteenus puudub.